News
[21. 06. 2018] 5. července 2018 ZAVŘENO » Více...
[29. 11. 2017] KATALOG 2018 již příští týden » Více...
[22. 09. 2017] Beseda, chyba v katalogu » Více...
Foto

Tam ve Slavíčkových Kameničkách
zájezd: Železné hory, kraj malířů Chitussiho a Slavíčka (28.4.2018)
autor: Pavel Kyselák

Right menu

FACEBOOK
SOUTĚŽE
  • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
  • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

JAK SE PŘIHLÁSIT
 
SLEVY
 
PODMÍNKY
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
PRODEJCI
   

Všeobecné smluvní podmínky

Vydané na základě zák. č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Vzájemné vztahy mezi cestovní kanceláří KIWI a účastníky zájezdů jsou upraveny těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, závaznými pro obě strany:

1. Účastníci smluvního vztahu:

a) KIWI, cestovní kancelář, s.r.o., Jungmannova 23, 110 00 Praha 1, IČ 48588628, a to prostřednictvím přímého prodeje nebo externích prodejců
b) zákazník, tj. fyzická či právnická osoba, která uzavře s CK smlouvu o zájezdu nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.

2. Předmět smluvního vztahu

a) tuzemský nebo zahraniční zájezd, tj. kombinace alespoň 2 služeb cestovního ruchu prodávaná za souhrnnou cenu
b) jednotlivé služby cestovního ruchu (tj. ubytovací, stravovací, dopravní apod.), na základě individuálního požadavku zákazníka.

3. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přijetím nabídky zájezdu ze strany CK zákazníkem, případně přímým uzavřením smlouvy o zájezdu: smlouva o zájezdu nemusí být písemná, stačí potvrzení o zájezdu s povinnými údaji (rozsah služeb, cena, platební a stornopodmínky a způsob uplatnění reklamace). Po uzavření smlouvy o zájezdu je zákazníkovi písemně vydáno potvrzení o zájezdu s náležitostmi dle ust. § 2527 občanského zákoníku. Obsah smlouvy o zájezdu je dán smlouvou samou, katalogem a Všeobecnými smluvními podmínkami. Originál smlouvy, potvrzený cestovní kanceláří, obdrží účastník zájezdu, který zároveň potvrdí svým podpisem správnost uváděných údajů, převzetí všech částí smlouvy a souhlas s nimi. Smluvní vztah je platný po uhrazení 50 % ze základní ceny zájezdu. Platbu je možno provést buď v hotovosti u prodejce zájezdu, poštovní poukázkou či převodním příkazem na účet CK KIWI. Doplatek je třeba uhradit nejpozději 21 dnů před odjezdem, u leteckých zájezdů nejpozději 42 dnů před odletem. Při rezervaci méně než 21 dnů před odjezdem zájezdu je cena splatná ve výši 100 % ihned při podpisu smlouvy.

Právo zákazníka k účasti na zájezdu vzniká zaplacením plné ceny zájezdu ve sjednaném termínu. Při nesplnění tohoto závazku má CK právo od smlouvy odstoupit, čímž není dotčeno právo CK na náhradu škody a na odstupné dle dalších ustanovení těchto podmínek. Úhradou se rozumí datum zaplacení v hotovosti či připsáním částky na účet CK.

4. Cena

CK KIWI může zvýšit cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení:

a) ceny za dopravu, včetně cen pohonných hmot
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny služeb v průměru o více než 10 % (ve vztahu k 1. 11. roku předcházejícího kalendářnímu roku konání zájezdu).

Cenu zájezdu uvedenou ve smlouvě je CK KIWI oprávněna zvýšit o částku, o kterou se zvýší cena nebo platba podle písm. a) a b) či podle písm. c) maximálně o částku odpovídající procentní výši změny kursu.

CK KIWI má právo upravit cenu zájezdu i z jiných objektivních důvodů, zejména při zvýšení cen dodavateli služeb.

Přesný způsob výpočtu navýšení ceny podle písm. a), b) či c) získá zákazník na vyžádání v CK.

Písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odešle CK KIWI zákazníkovi nejpozději 21 dnů před začátkem zájezdu na adresu uvedenou ve smlouvě o zájezdu. Zákazník je povinen do 10 dnů od doručení oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit rozdíl v ceně zájezdu.

U většiny leteckých, jedno- a dvoudenních zájezdů nekalkulujeme do základní ceny sazby za pojištění léčebných výloh a výloh spojených se zrušením cesty. Ty můžete uzavřít samostatně.

Ceny leteckých zájezdů platí, pokud jsou volná místa v nejvýhodnější knihovací třídě. V případě vyšších cen letenek bude zákazník informován před podpisem cestovní smlouvy. Proto doporučujeme se na tyto zájezdy hlásit co nejdříve. Není-li uvedeno jinak, cena leteckých zájezdů po Evropě neobsahuje poplatek za odbavené zavazadlo.

Cena zájezdu nezahrnuje víza a spropitné místním průvodcům a řidičům.

5. Odstoupení od smlouvy

Účastník může od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu odstoupit za následujících podmínek (pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den oznámení o odstoupení od smlouvy a den odjezdu nebo poskytnutí první služby):

  • do 46 dnů a více před odjezdem - 500 Kč, u leteckých zájezdů 1.500 Kč, při jednodennáích zájezdech činí odstupné 150 Kč vždy plus skutečně vzniklé náklady CK KIWI spojené se zajištěním a stornem služeb (např. letenek, hotelových pokojů),
  • od 45 dnů do 25 dnů včetně - skutečně vzniklé náklady CK KIWI spojené se zajištěním a stornem služeb, nejméně však 40 % celkové ceny zájezdu,
  • od 24 do 11 dnů včetně - skutečně vzniklé náklady CK KIWI, nejméně však 60 % celkové ceny zájezdu,
  • od 10 do 5 dnů včetně - skutečně vzniklé náklady CK KIWI, nejméně však 80 % celkové ceny zájezdu,
  • v době kratší než 5 dnů - 100 % ceny zájezdu, platí samozřejmě i při porušení celních, pasových a devizových předpisů (např. zapomenutí pasu) a při nedostavení se včas k odjezdu (odletu) zájezdu.

Zruší-li účastník zájezdu SZ z důvodů obavy o vlastní bezpečnost, mohou být uvedené stornopoplatky sníženy na výši skutečně uhrazených služeb ke dni odstoupení od smlouvy. Toto ustanovení platí pouze pro státy nebo oblasti, které aktuálně označilo MZV ČR jako státy a oblasti, do kterých nedoporučuje cestu občanům ČR.

Odstoupení od smlouvy je třeba potvrdit písemně. Odstupné se zákazníkovi nezapočítává v případě, kdy za sebe zajistí náhradu. Změna osoby ve smlouvě musí být potvrzena písemně, nejpozději do 3 dnů před zahájením zájezdu, v případě leteckých zájezdů podle podmínek příslušné letecké společnosti, zpravidla nejpozději 30 dnů před odletem. U leteckých zájezdů je třeba uhradit poplatky spojené s přepsáním letenky. Nový zákazník potvrdí písemně souhlas se smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud by CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly.

Zruší-li zákazník zájezd z kvalifikovaných důvodů uvedených v pojistné smlouvě a za dalších podmínek pojistné smlouvy, má nárok na částečnou úhradu nákladů pojišťovnou (viz bod Pojištění).

Na úhradu stornopoplatků lze použít prostředky z již složených záloh. Je-li storno poplatek vyšší než výše složené zálohy, je zákazník povinen tento rozdíl CK KIWI doplatit.

6. Pojištění

I. Informace o rozsahu pojištění na cesty a pobyt v rámci podmínek pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou, pojišťovnou Union či s pojišťovnou Allianz obsahuje program uvedený v tomto katalogu zájezdů, který je součástí smlouvy o zájezdu. CK KIWI vystupuje pouze jako zprostředkovatel a smluvní vztah vzniká mezi účastníkem zájezdu a pojišťovnou.

CK poskytne nezbytnou součinnost v případě pojistného plnění, avšak nepřísluší jí posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků. Aby účastník zájezdu mohl být řádně pojištěn, je třeba uvést adresu trvalého bydliště a rodné číslo či datum narození. Pokud tyto údaje nebudou dodány nejpozději 3 dny před odjezdem zájezdu, nelze pojištění uzavřít. Doporučujeme se informovat podrobně o všech druzích a podmínkách pojištění přímo v CK KIWI.

Účastníci jsou pojištěni (není-li v programu uvedeno jinak) u pojišťovny Union, a.s. na úhradu nezbytných léčebných výloh v zahraničí v případě nemoci i úrazu, úrazovým pojištěním a na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (storno). U jedno- a dvoudenních zájezdů, dále u mimoevropských zájezdů a zájezdů do tuzemska není pojištění v ceně a je možné se za příslušný poplatek připojistit.

Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento (80 %) ze stornopoplatků účtovaných cestovní kanceláří.

Plnění na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (storno) pojišťovna neposkytuje:

a) v případě, kdy pojištěný mohl již při sjednávání zájezdu pojistnou událost předvídat nebo kdy tato událost byla způsobena pojištěným záměrně nebo hrubou nedbalostí,
b) u zájezdů jednodenních,
c) pokud cesta byla zrušena v souvislosti s válečnou událostí, občanskou válkou, občanskými nepokoji nebo jadernou katastrofou, k nimž došlo v zemi, která je cílem zájezdu.

II. CK KIWI má uzavřenou pojistnou smlouvu s Union poisťovňa, a.s. (se sídlem v Bratislavě), vztahující se na zájezdy dle písm. a) v odstavci Předmět smluvního vztahu. Na jejím základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK KIWI v případě svého úpadku:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu ze zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Další podrobnosti najdete na Garančním listu, který obdržíte při podpisu cestovní smlouvy.

7. Zrušení zájezdu ze strany cestovní kanceláře, změna smlouvy o zájezdu

CK KIWI má právo zrušit zájezd (případně služby cestovního ruchu) v následujících případech:

a) není-li dosažen minimální počet účastníků, který činí 30 osob, u leteckých zájezdů pak 15 osob, pokud není ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak.

Dojde-li ke zrušení zájezdu z důvodu nedostatečného počtu přihlášených, bude tato skutečnost sdělena zákazníkovi písemně nejpozději 20 dní před začátkem zájezdu, u zájezdů dvoudenních a kratších nejpozději 5 dní před datem odjezdu. U zájezdů, kde počet účastníků nedosáhne počtu třiceti, si CK vyhrazuje právo zařadit autobus jiného typu (např. minibus, mikrobus). Nižší náklady umožní zájezd uskutečnit.

b) z důvodů tzv. vyšší moci, tj. z důvodů živelní pohromy, válečného nebezpečí či jiných neodvratitelných událostí, kterým CK KIWI nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí: zrušení zájezdu bude oznámeno písemně v nejkratší možné lhůtě. CK KIWI má v tomto případě právo na úhradu dosud vynaložených nevratných nákladů či poskytnutých služeb. V případě přerušení zájezdu z důvodů vyšší moci učiní CK KIWI veškerá opatření k dopravení účastníků zpět do ČR. Případné dodatečné náklady s tím spojené nesou CK KIWI a zákazník rovným dílem.

Zruší-li CK KIWI zájezd z jiných důvodů, než je výše uvedeno [bod a) a b) odstavce 7], a to ve lhůtě kratší než 20 dnů před odjezdem zájezdu, je povinna uhradit zákazníkovi pokutu ve výši 10 % z ceny zájezdu.

Při zrušení zájezdu CK KIWI vždy nabídne zákazníkovi zájezd obdobných kvalit, v případě, že zákazník neuzavře novou smlouvu o zájezdu, bude mu záloha, příp. cena za zrušený zájezd v nejkratší možné lhůtě vrácena.

Bude-li CK KIWI nucena z objektivních důvodů před začátkem zájezdu změnit podmínky smlouvy, může písemně navrhnout zákazníkovi změnu smlouvy. Pokud zákazník ve lhůtě určené CK (nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu) neodstoupí od smlouvy, má se za to, že s její změnou souhlasí. Pokud tato změna smlouvy vede ke změně ceny zájezdu, pak viz bod 4.

8. Reklamace

Zákazníkovi vzniká právo na reklamace v případě, že rozsah nebo kvalita služeb zájezdu je nižší, než bylo dohodnuto ve smlouvě o zájezdu.

V průběhu zájezdu je třeba případnou reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu u průvodce zájezdu tak, aby mohla být včas uskutečněna náprava na místě samém. Po skončení zájezdu, nejdéle však do 1 měsíce po návratu, je třeba provést reklamaci ústně či písemně v cestovní kanceláři u příslušné odpovědné osoby či např. doporučeným dopisem. Cestovní kancelář je povinna dát zákazníkovi písemnou odpověď do 30 dnů od uplatnění reklamace.

9. Další pokyny a ustanovení

– zákazník podepsáním smlouvy o zájezdu vyslovuje souhlas s tím, že CK KIWI může ve smyslu zák. č. 101/ 2000 Sb. použít chráněné osobní údaje zákazníka včetně rodného čísla pro účely uzavření pojištění, korespondenci apod. Osobní údaje zákazníků bude zpracovávat pouze pracovník CK KIWI.

– zákazník má právo na zaslání podrobných a upřesňujících informací k zájezdu, a to nejpozději 7 dní před jeho zahájením způsobem sjednaným ve smlouvě o zájezdu, pokud nejsou obsaženy ve smlouvě či v materiálech, které tvoří její nedílnou část. Pokud zákazník neobdrží pokyny 7 dní před odjezdem, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že pokyny k odjezdu obdržel.

– mezi povinnosti zákazníka patří zejména:

a) zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje (v kolizních případech si CK KIWI vyžádá stanovisko lékaře)
b) doložit souhlas zákonného zástupce v případě účastníka ve věkovém rozmezí 15-18 let
c) řídit se pokyny průvodce a stanoveným programem, který je závazný pro obě strany
d) dodržet vízové, pasové i zdravotnické předpisy, které jsou závazné pro země, kam zájezd směřuje

- CK neručí za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty či krádeže (včetně peněz a cestovních dokladů)

– dojde-li v důsledku nedodržení nebo porušení závazných pokynů cestovní kanceláře, zejména pokynů průvodce zájezdu nebo jiné odpovědné osoby, ke vzniku jakékoliv škody na zdraví nebo majetku účastníka zájezdu či k jiné újmě, nenese CK KIWI za tuto škodu žádnou odpovědnost

– nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK KIWI (a mající za následek např. změnu programu a vynechání některých navštívených míst), tj. zejména zpoždění u leteckých a lodních spojů (event. změny letů) vzniklé z technických důvodů (přetížené koridory apod.), z důvodů nepříznivého počasí apod., nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na slevu z ceny zájezdu

– nastanou-li okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a zajištěné služby, nevzniká zákazníkovi (pokud není dohodnuto jinak) nárok na úhradu služeb ani na slevu z ceny zájezdu

– služby českého průvodce zahrnují zejména následující činnosti: doprovod zájezdu po stránce organizační, doprovodný výklad během trasy v busu, tj. historické, místopisné a další informace, doprovází skupinu při jednotlivých prohlídkách v rámci možností daných mezinárodními úmluvami

– pro určení místa k sezení v autobuse je rozhodující poloha sedadla (např. 5. řada P-U znamená 5. řada na straně průvodce do uličky). Ve výjimečných případech může dojít ke změně Vašich sedadel např. z důvodu sloučení spolucestujících osob či změny typu autobusu.

- doprava osob i zavazadel se řídí přepravními podmínkami dopravce, jež jsou na vyžádání k dispozici v CK

– CK KIWI si vyhrazuje právo na změnu věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci (počasí, nehoda, porucha dopravního prostředku, zmeškání spoje, poškození či zničení atraktivity cestovního ruchu původně zařazené do programu, takže by ji nemělo smysl navštívit) i z důvodů mimořádných okolností (rozhodnutí státních orgánů, problémy, neštěstí a další okolnosti, které CK KIWI nemohla předvídat ani ovlivnit). Tyto případy nezakládají právo na poskytnutí slevy ani na odstoupení od smlouvy. Tyto programové změny činí CK zásadně s cílem zajistit bezproblémový průběh zájezdu, rozsah a kvalita služeb je v úhrnu zachována

– cestovní kancelář informuje svoje zákazníky o identitě leteckého přepravce a má k dispozici čtvrtletně aktualizovanou černou listinu těchto přepravců

– do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních či časných ranních příletů započítá i první noc, kdy je klient ubytován v hotelu v časných ranních hodinách (nikoliv až po 14 h), podobně i poslední noc, kdy se odjíždí z hotelu např. okolo půlnoci a zákazník má do doby odjezdu k dispozici samostatný pokoj.

-pokud zvolíte typ pokoje třílůžkový, může se jednat i o dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, jednolůžkové pokoje mají většinou menší podlahovou plochu

– CK KIWI poskytne v určitých případech oznámených např. v pravidlech soutěží, pokynech či Zpravodaji služby nad rámec sjednaný ve smlouvě o zájezdu (např. lepší kvalita busu či ubytování, úhrada vstupného do některého objektu).

10. Závěrečná ustanovení:

Zákazník stvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu, že jsou mu Všeobecné smluvní podmínky CK KIWI známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

Veškeré údaje obsažené v katalogu CK KIWI (služby, ceny, cestovní podmínky) jsou zpracovány na základě informací známých v době uzávěrky katalogu a CK KIWI si vyhrazuje právo jejich změny do data uzavření cestovní smlouvy se zákazníkem.

Ve všem ostatním se tyto Všeobecné smluvní podmínky řídí obecně platnými závaznými předpisy.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK KIWI vstupují v platnost 9.1.2017 a nahrazují podmínky platné před tímto datem.