News
[19. 03. 2023] » Více...
[06. 12. 2022] KAM S KIWI V ROCE 2023 » Více...
[09. 11. 2022] KATALOG 2023 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

SOUTĚŽE
  • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
  • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

JAK SE PŘIHLÁSIT
 
SLEVY
 
PODMÍNKY
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
PRODEJCI
   

Všeobecné smluvní podmínky, cestovní pojištění účastníků zájezdu

Vzájemné vztahy mezi cestovní kanceláří KIWI a účastníky zájezdů jsou upraveny těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, závaznými pro obě strany.

1. Účastníci smluvního vztahu

a) cestovní kancelář KIWI, s.r.o., Jungmannova 23, 110 00 Praha 1, IČ 48588628, a to prostřednictvím přímého prodeje nebo externích prodejců
b) zákazník, tj. fyzická či právnická osoba, která uzavře s CK smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.
2. Předmět smluvního vztahu a vymezení zájezdu
Předmětem Smlouvy o zájezdu (dále jen SZ) je zájezd z nabídky cestovní kanceláře KIWI (dále jen CK) identifikované na SZ nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané individuálně. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd z nabídky CK za podmínek a v rozsahu v něm uvedeném a dále upřesněném v podrobných pokynech k zájezdu. Vymezení zájezdu v katalogu obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování a cenu zájezdu.
Definice zájezdu: Zájezdem je kombinace nejméně dvou služeb cestovního ruchu a) doprava zákazníka, b) ubytování, které není součástí dopravy a není určeno k účelům bydlení, c) nájem automobilu, motocyklu nebo jiného motorového vozidla, nebo d) jiná služba z oblasti cestovního ruchu, která není ze své podstaty součástí některé ze služeb cestovního ruchu uvedených v písmenech a), b) nebo c), zejména prodej vstupenek na kulturní nebo sportovní události, pořádání výletů, prohlídek s průvodcem, prodej skipasů nebo nájem sportovního vybavení.

3. Uzavření smlouvy o zájezdu

3.1. SZ může být uzavřena osobně přímo s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. SZ nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu zákazníkem a následně podpisem CK. Po uzavření smlouvy o zájezdu je zákazníkovi písemně vydáno potvrzení o zájezdu s náležitostmi dle ust. § 2527 občanského zákoníku. Obsah smlouvy o zájezdu je dán smlouvou samou, katalogem a Všeobecnými smluvními podmínkami
3.2. Podpisem smlouvy vzniká zákazníkovi povinnost uhradit cenu zájezdu uvedenou v SZ formou zálohy nebo plné ceny zájezdu a rovněž povinnost uhradit odstupné (stornopoplatek) v případě zrušení zájezdu z jeho strany. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu je CK oprávněna zákazníkovi zájezd zrušit bez dalšího upozornění a dále postupovat dle stornovacích podmínek (odst.11). Povinnost uhradit stornopoplatek tímto tedy zůstává zachována.
3.3. SZ musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané SZ do CK osobně, poštou, faxem, e- mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 2525 Občanského zákoníku).
3.4. Zákazník podpisem SZ nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluvních podmínek a to i ve prospěch dalších osob uvedených v SZ, pro které SZ sjednává. Podpisem SZ zákazník rovněž stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu.
3.5. SZ zákazník podává na formuláři CK. Po přijetí SZ a uhrazení zálohy zašle CK zákazníkovi jeho potvrzenou kopii SZ. 3.6. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh SZ, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.
3.7. Slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání SZ. Slevy nelze uplatnit dodatečně.
3.8. Pokud zákazník uzavírá SZ ve prospěch dalších zákazníků, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto SZ. Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání SZ (především jméno, datum narození, adresu příp. číslo pasu) nutných pro zařazení do zájezdu.
3.9. Informace o zájezdu budou upřesněny v „Pokynech k zájezdu“, které je CK povinna poskytnout zákazníkovi nejpozději 7 dní před odjezdem zájezdu písemně.
3.10. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
3.11. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v podrobných pokynech. CK neodpovídá za škody způsobené nedodržením podmínek uvedených v podrobných pokynech ze strany zákazníka a není to důvodem k uplatnění reklamace.

4. Cena zájezdu a platby

4.1. Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a jedná se vždy o cenu celkovou, k ní lze fakultativně přiřadit příplatky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a jsou kalkulovány se směnným kurzem k cizím měnám ke dni 19.11.2018.
4.2 Cena zahrnuje: služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu v odstavci „Cena zahrnuje“, povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby.
4.3 Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, víza, stravování (pokud není uvedeno v „Cena zahrnuje“), cestovní pojištění (u jednodenních a mimoevropských zájezdů) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Rovněž cena nezahrnuje spropitné pro zahraniční průvodce, řidiče, lodníky, nosiče, pokojské apod.
4.4. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto: splatná záloha činí nejméně 20% z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb (pokud není dohodnuto jinak) a musí být uhrazena zároveň s podáním SZ (respektive do 3 pracovních dní v případě bankovního převodu), doplatek musí být uhrazen nejpozději 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. V případě letecké dopravy může cestovní kancelář požadovat navýšení zálohy o cenu letenky. Bez plného zaplacení celkové ceny zájezdu na účet CK nemá zákazník nárok na poskytnutí služeb. V případě neuhrazení doplatku má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta, zákazník je tedy povinen uhradit CK odstupné dle odst. 11. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha, bude snížená o odstupné a výsledná suma bude zákazníkovi vrácena.
4.5. V případě uzavření SZ ve lhůtě kratší než 30 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen ihned uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb.
4.6. Cenu může zákazník uhradit přímo CK (na místě v hotovosti, bankovním převodem či složenkou) nebo u obchodního zástupce, který má s CK uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto případě se zaplacením rozumí převod zákazníkovy platby od obchodního zástupce na účet CK.

5. Zvýšení ceny zájezdu

5.1. CK může jednostranně zvýšit cenu zájezdu (max. o 8 %) pouze z důvodů stanovených zákonem pouze při splnění tří kumulativních podmínek:
a) možnost jednostranného zvýšení ceny je výslovně ujednána
b) zákazník má právo na snížení ceny z důvodu snížení nákladů, ke kterému dojde v době mezi uzavřením smlouvy a zahájením zájezdu
c) je ujednán způsob cenových úprav
5.2. Cenu zájezdu může pořadatel zvýšit, zvýší-li se
a) cena za dopravu vyplývající ze zvýšení cen, pohonných hmot nebo jiných zdrojů energie
b) daně, jakákoli dodatečná obdobná peněžitá plnění nebo úplaty z cestovních služeb poskytovaných podle smlouvy třetími stranami, které se přímo nepodílejí na poskytnutí zájezdu, včetně plateb spojených s dopravou (např. letištní či přístavní poplatky, odletové taxy)
c) směnný kurs české koruny použitý pro stanovení ceny zájezdu
5.3. Cena zájezdu se zvyšuje dle bodu 5.2. a) a b) o rozdíl cen stanovených při tvorbě ceny zájezdu (k 19.11. 2018) aaktuálních cen a dle bodu 52.c) o rozdíl kalkulovaných cen v zahraniční měně přepočtených na české koruny při stanovení ceny zájezdy (1.11. roku předcházejícího konání zájezdu) a při aktuálním kurzu
5.4. CK musí doručit oznámení o zvýšení ceny v textové podobě zákazníkovi nejpozději dvacátý den před zahájením zájezdu. Oznámení musí být jasné a srozumitelné a musí obsahovat zdůvodnění zvýšení ceny a výpočet tohoto zvýšení. V případě snížení ceny zájezdu má pořadatel právo na odečtení skutečných administrativních nákladů od částky, jež má být zákazníkovi vrácena. Na žádost zákazníka je pořadatel povinen tyto skutečné administrativní náklady doložit.
5.5. Pokud CK navrhne zvýšení ceny zájezdu o více než 8 %, může zákazník návrh přijmout nebo odstoupit od smlouvy, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení nesmí být kratší než 5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy v určené lhůtě, platí, že se změnou ceny zájezdu souhlasí. Odstoupí-li zákazník od smlouvy, musí mu být navráceny veškeré platby bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
5.6. Přesný způsob výpočtu navýšení ceny podle písm. a), b) či c) získá zákazník na vyžádání v CK.
5.7. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného v bodě 5.2. není považováno za důvod k odstoupení od SZ.

6. Změna podmínek cestovní smlouvy

6.1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit typ dopravního prostředku, program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená SZ. CK neručí za plné dodržení programu nebo jeho ukončení v důsledku vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo neodvratitelné události, které nemohla zabránit, kdykoli v průběhu zájezdu. Pro účely této smlouvy je neodvratitelnou událostí míněna např. občanská válka, válka mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vypuknutí nepokojů, vzbouření, stávka, úřední zákaz, pirátství, civilní či vojenská nehoda, výjimečný stav, epidemie, vážné onemocnění nebo úraz či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, posun termínu slavností či jejich úplné zrušení, dopravní kolapsy, zdržení na hranicích, či v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech jako jsou nehody autobusu, technické problémy dopravního prostředku krach letecké společnosti, u které mají klienti prostřednictvím CK zakoupené letenky apod. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v katalogu se nepovažuje za změnu programu.
6.2. CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem termínu leteckých zájezdů (do 4 dnů) a s úpravou délky trvání zájezdu provedenou v souvislosti se změnou termínu. Tyto změny může CK učinit do 21 dní před odjezdem zájezdu.
6.3. V případě menšího počtu účastníků autobusového zájezdu, může být doprava realizována minibusem.
6.4. Změny uvedené v odst. 6.1., 6.2 a 6.3. nejsou důvodem k odstoupení od SZ a změna programu není ani důvodem k podání reklamace. V případě, že tyto změny nastanou před zahájením zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu o nich zákazníka písemně informovat.
6.5. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky SZ. S výjimkou změn uvedených v odst. 6.1 až 6.3. má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou SZ souhlasit, nebo od SZ odstoupí dle odst. 11.1. o odstupném. Odstoupení je nutné podat písemně ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu SZ. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od SZ nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě (pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, tak se platby uskutečněné na základě původní SZ započítávají na platby dle nové SZ.
6.6. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené SZ, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení složené zálohy.
6.7. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí hradí zákazník. V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí se účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje. 6.8. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení dodatkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou takto požadovanou změnu. V případě změny osoby u leteckých zájezdů se k manipulačnímu poplatku připočte poplatek za změnu osoby na letence dle platných podmínek letecké společnosti. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu dle odst. 11, nestanoví-li CK jinak.

7. Porušení SZ v průběhu zájezdu

7. 1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně.

8. Vyslání náhradníka

8.1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou SZ. V případě, že cestovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě, a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
8.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

9. Zrušení zájezdu

9.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků. U autobusových zájezdů je tento počet zpravidla 33 osob, u leteckých zájezdů zpravidla 10 osob, u komorních zájezdů zpravidla 7 osob (není-li uvedeno jinak).
9.2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků. A to: nejpozději 48h před poskytnutím první služby u zájezdů s délkou do 2 dnů, 7 dnů před poskytnutím první služby u zájezdů s délkou 2-6 dnů a 20 dnů před poskytnutím první služby u zájezdů s délkou nad 6 dnů. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
9.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné a mimořádné události kdykoli před odjezdem. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada snížená o prokazatelně realizované výdaje.
9.4. Při zrušení zájezdu CK KIWI vždy nabídne zákazníkovi zájezd obdobných kvalit, v případě, že zákazník neuzavře novou smlouvu o zájezdu, bude mu záloha, příp. cena za zrušený zájezd v nejkratší možné lhůtě vrácena.
9.5. V případě, že CK zruší zájezd z důvodů uvedených v této kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.

10. Odstoupení od cestovní smlouvy

10.1. CK může před zahájením zájezdu od SZ odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
10.2. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK odstupné dle odstavce 11. 1.
10.3. Zákazník může kdykoli odstoupit od SZ bez udání důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) za sebe i za každou přihlášenou osobu.
10.4. Za den odstoupení od SZ ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od SZ oznámit na místě, kde zájezd koupil nebo v CK.

11. Odstupné

11.1. Účastník může od smlouvy o zájezdu před zahájením zájezdu odstoupit za následujících podmínek (pro výpočet odstupného
se do stanoveného počtu dnů započítává den oznámení o odstoupení od smlouvy a den odjezdu nebo poskytnutí první služby):
- do 46 dnů a více před odjezdem - 500 Kč, u leteckých zájezdů 1.500 Kč, při jednodenních zájezdech činí odstupné 150 Kč, plus skutečně vzniklé náklady CK KIWI spojené se zajištěním a stornem služeb (např. letenek, hotelových pokojů),
- od 45 dnů do 25 dnů včetně - skutečně vzniklé náklady CK KIWI spojené se zajištěním a stornem služeb, nejméně však 40 % celkové ceny zájezdu,
- od 24 do 11 dnů včetně - skutečně vzniklé náklady CK KIWI, nejméně však 60 % celkové ceny zájezdu,
- od 10 do 5 dnů včetně - skutečně vzniklé náklady CK KIWI, nejméně však 80 % celkové ceny zájezdu,
-v době kratší než 5 dnů - 100 % celkové ceny zájezdu, platí samozřejmě i při porušení celních, pasových a devizových předpisů (např. zapomenutí pasu) a při nedostavení se včas k odjezdu (odletu) zájezdu.
11.2. Odstoupení od smlouvy je třeba potvrdit písemně.
11.3. Odstupné se zákazníkovi nezapočítává v případě, kdy za sebe zajistí náhradu. Změna osoby ve smlouvě musí být potvrzena písemně, nejpozději do 3 dnů před zahájením zájezdu, v případě leteckých zájezdů podle podmínek příslušné letecké společnosti, zpravidla však bývá letenka nevratná. Nový zákazník potvrdí písemně souhlas se smlouvou. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud by CK v souvislosti se změnou zákazníka vznikly.
11.4. Zruší-li zákazník zájezd z kvalifikovaných důvodů uvedených v pojistné smlouvě a za dalších podmínek pojistné smlouvy, má nárok na částečnou úhradu nákladů pojišťovnou (viz bod Pojištění).
11.5. Na úhradu stornopoplatků lze použít prostředky z již složených záloh. Je-li storno poplatek vyšší než výše složené zálohy, je zákazník povinen tento rozdíl CK KIWI doplatit.
11.6. Odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje podle podmínek dodavatele (letecké společnosti).

12. Odpovědnost cestovní kanceláře a reklamace

12.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou SZ a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu a v případných upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci.
12.2. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené SZ bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
12.3. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu. Při výskytu vad je CK vždy povinna zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. 12.4. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu.
12.5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.
12.6. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK (viz major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi, nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb. CK neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena: - zákazníkem, - třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyla nevyhnutelná – neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
12.7. V případech, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí (bod 6.1), je CK povinna poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.
12.8. CK neručí: - za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty či krádeže - za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady - za případné zpoždění autobusové, trajektové nebo letecké dopravy z technických či dopravně provozních důvodů (např. přetížené koridory atd.) a neručí za škody, které tímto zákazníkům vzniknou (např. změna trasy letu, uskutečnění mezipřistání, změna let. společnosti, typu letadla a let. řádu).
12.9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR.
12.10. Výše náhrady škody za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře a v případě letů do USA a Kanady Montrealskou dohodou. Ztrátu, poškození či pozdní dodání zavazadel v letecké přepravě reklamuje zákazník přímo u dopravce. Je povinen sepsat protokol o poškození či ztrátě zavazadla (P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka a přepravce.

13. Odpovědnost účastníků zájezdu

13.1. Zákazník je povinen: - mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států, - dodržovat právní předpisy navštívených států, - uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu pokud toto pojištění není zahrnuto do ceny zájezdu, - dodržet místo nástupu, které uvedl, - dbát pokynů vedoucího zájezdu (průvodce), - dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavě tuto trasu i zakázat), - předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se účastní zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu, u osob mladších 15 let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu, - v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní pas v termínu určeném CK, - neprodleně upozornit CK (jejího zástupce) v případě, že shledá neplnění SZ ze strany CK.
13.2. Zákazník plně odpovídá za následky vzniklé nedodržením vízových, devizových a jiných právních předpisů platných v navštívené zemi.
13.3. Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí
13.4. Každý zákazník si odpovídá za své cestovní dokumenty a za jejich správnost a platnost. Při jejich zapomenutí, ztrátě či neexistenci těchto dokumentů je sám sobě odpovědný za škody tímto způsobené. Držitelé jiných než českých cestovních pasů jsou povinni zjistit si vízové podmínky na zastupitelském úřadě země, kterou hodlají navštívit, a ručí za správné zajištění všech požadovaných vízových formalit sami.
13.5. Zákazník prohlašuje, že: – si není vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuje; - bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu; - uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo v ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle SZ; - pokud uzavírá SZ ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu.

14. Pojištění

14.1. Informace o rozsahu pojištění na cesty a pobyt v rámci podmínek pojistné smlouvy s pojišťovnou Union, Českou pojišťovnou, či s pojišťovnou Allianz obsahuje program uvedený v katalogu zájezdů, který je součástí smlouvy o zájezdu. CK KIWI vystupuje pouze jako zprostředkovatel a smluvní vztah vzniká mezi účastníkem zájezdu a pojišťovnou.
14.2. CK poskytne nezbytnou součinnost v případě pojistného plnění, avšak nepřísluší jí posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků. Aby účastník zájezdu mohl být řádně pojištěn, je třeba uvést adresu trvalého bydliště a rodné číslo čidatum narození. Pokud tyto údaje nebudou dodány nejpozději 3 dny před odjezdem zájezdu, nelze pojištění uzavřít. Doporučujeme se informovat podrobně o všech druzích a podmínkách pojištění přímo v CK KIWI.
14.3. Účastníci jsou pojištěni (není-li v programu uvedeno jinak) u pojišťovny Union, a.s. na úhradu nezbytných léčebných výloh v zahraničí v případě nemoci i úrazu, úrazovým pojištěním a na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (storno). U jedno- a dvoudenních zájezdů, dále u mimoevropských zájezdů a zájezdů do tuzemska není pojištění v ceně a je možné se za příslušný poplatek připojistit.
14.4.Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento (obvykle 80 %) ze stornopoplatků účtovaných cestovní kanceláří.
14.5. Plnění na částečnou úhradu nákladů souvisejících s odstoupením od smlouvy (storno) pojišťovna neposkytuje:
a) v případě, kdy pojištěný mohl již při sjednávání zájezdu pojistnou událost předvídat nebo kdy tato událost byla způsobena pojištěným záměrně nebo hrubou nedbalostí,
b) u zájezdů jednodenních,
c) pokud cesta byla zrušena v souvislosti s válečnou událostí, občanskou válkou, občanskými nepokoji nebo jadernou katastrofou, k nimž došlo v zemi, která je cílem zájezdu.
14.6. CK má uzavřenou pojistnou smlouvu s Union pojišťovna, a.s. (se sídlem v Bratislavě), vztahující se na zájezdy charakterizované v odstavci Předmět smluvního vztahu. Na jejím základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK v případě svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu ze zahraničí do ČR, pokud je tato doprava součástí zájezdu b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.
Další podrobnosti najdete na Garančním listu, který obdržíte při podpisu cestovní smlouvy.

15. Ochrana osobních údajů GDPR

15.1. Nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č.2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
15.2. Cestovní kancelář má zákonné oprávnění za účelem uzavření a plnění Smlouvy o zájezdu nebo jiných Smluv o poskytování služeb cestovního ruchu zpracovávat osobní údaje zákazníka. Cestovní kancelář shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje zákazníka (fyzické osoby): jméno, příjmení, titul, datum narození/rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, číslo cestovního dokladu, kontakt na blízké osoby, bankovní spojení, číslo letenky, evidence plateb.
15.3. Pro účely plnění Smlouvy o zájezdu, případně jiné Smlouvy o poskytování služeb cestovního ruchu je zákazník srozuměn, že jeho osobní údaje budou v nezbytném rozsahu poskytnuty dalším subdodavatelům služeb, které jsou součástí realizace zájezdu ( dopravci, ubytovací zařízení, průvodci, delegáti, pojišťovny)
15.4. Zákazník jako subjekt údajů prohlašuje, že bude spolucestující osoby či jejich zákonné zástupce, jimiž byl zplnomocněn k uzavření smlouvy, řádně a včas informovat o užití a zpracování jejich osobních údajů cestovní kanceláří či jinými poskytovateli služeb cestovního ruchu (dalšími zpracovateli)
15.5. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů je zapotřebí pouze ke konkrétnímu, specifickému účelu, např. věrnostní program. Cestovní kancelář je oprávněna obvyklé obchodně marketingové nabídky svým zákazníkům zasílat bez tohoto souhlasu. 15.6. Podrobné „Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) a poučení o právech zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů“ jsou uvedeny na www.ckkiwi.cz.

16. Letenky

16.1. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do nákupu letenek.
16.2. CK zpravidla kupuje letenky nejdříve v okamžiku dosažení minimálního počtu účastníků potřebného k uskutečnění zájezdu. 16.3. V případě zvýšení ceny letenky nebo letištních tax a poplatků, má CK právo požadovat doplatek rozdílu oproti ceně uvedené v katalogu.
16.4. Předpokládané ceny jsou stanoveny na základě předchozích zkušeností CK (v době tvorby cen katalogu nebylo možno zjistit cenu aktuální).
16.5. V případě požadavku klienta na jiné odletové či návratové místo zájezdu či jiný termín odletu nebo návratu je cena zájezdu smluvní.
16.6. CK je povinna informovat zákazníka o identitě skutečného či pravděpodobného leteckého dopravce. Jakmile bude tato informace známa, bude sdělena na vyžádání a upřesněna v podrobných pokynech pro účastníky.
16.7. Při stornování leteckého zájezdu se stornopoplatek nevypočítává pouze dle článku 10. Odstoupení od cestovní smlouvy těchto Všeobecných podmínek, ale ovlivňují ho stornovací podmínky letecké společnosti.
16.8. CK nekompenzuje zmeškání programu zájezdu z důvodu zpoždění letecké dopravy. Takovouto kompenzaci je zákazník oprávněn požadovat přímo po letecké společnosti.
16.9. Není-li uvedeno jinak cena leteckých zájezdů po Evropě neobsahuje poplatek za odbavené zavazadlo

17. Pomoc v nesnázích

17.1. Ocitne-li se po zahájení zájezdu zákazník v nesnázích nebo nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc, zejména tím, že mu a) sdělí údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, b) je nápomocen se zprostředkováním komunikace na dálku a c) pomůže najít náhradní cestovní řešení.
17.2. Zavinil-li si zákazník nesnáze sám, může pořadatel za svou pomoc požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů.
17.3. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou, nese pořadatel náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci na jednoho zákazníka. Pokud jsou v právních předpisech Evropské unie o právech cestujících vztahujících se k příslušnému dopravnímu prostředku stanovena pro návrat delší období, uplatní se tato období.

18. Další pokyny a ustanovení

– nastanou-li okolnosti, které jsou na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a zajištěné služby, nevzniká zákazníkovi (pokud není dohodnuto jinak) nárok na úhradu služeb ani na slevu z ceny zájezdu
– služby českého průvodce zahrnují zejména následující činnosti: doprovod zájezdu po stránce organizační, doprovodný výklad během trasy v busu, tj. historické, místopisné a další informace, doprovází skupinu při jednotlivých prohlídkách v rámci možností daných mezinárodními úmluvami
– pro určení místa k sezení v autobuse je rozhodující poloha sedadla (např. 5. řada P-U znamená 5. řada na straně průvodce do uličky). Ve výjimečných případech může dojít ke změně Vašich sedadel např. z důvodu sloučení spolucestujících osob či změny typu autobusu.
– doprava osob i zavazadel se řídí přepravními podmínkami dopravce, jež jsou na vyžádání k dispozici v CK
– cestovní kancelář informuje svoje zákazníky o identitě leteckého přepravce a má k dispozici čtvrtletně aktualizovanou černou listinu těchto přepravců
- vznikla-li CK škoda např. porušením povinnosti zákazníkem např. náklady vzniklým v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu nahradit
- odlišuje-li se vymezení zájezdu uvedené v katalogu od této smlouvy má, vždy přednost SZ
– do celkové doby pobytu se v případě pozdních nočních či časných ranních příletů započítá i první noc, kdy je klient ubytován v hotelu v časných ranních hodinách (nikoliv až po 14 h), podobně i poslední noc, kdy se odjíždí z hotelu např. okolo půlnoci a zákazník má do doby odjezdu k dispozici samostatný pokoj.
- pokud zvolíte typ pokoje třílůžkový, může se jednat i o dvoulůžkový pokoj s přistýlkou, jednolůžkové pokoje mají většinou menší podlahovou plochu
– CK poskytne v určitých případech oznámených např. v pravidlech soutěží, pokynech či na webových stránkách služby nad rámec sjednaný ve smlouvě o zájezdu (např. lepší kvalita busu či ubytování, úhrada vstupného do některého objektu).
- služby na zájezdech CK KIWI jsou poskytovány v češtině

18. Závěrečná ustanovení:

18.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy a služby zveřejněné v katalogu CK a na jejích webových stránkách. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro SZ uzavřené po datu zveřejnění.
18.2. Dle zákona o ochraně spotřebitele je možné, aby se zákazník obrátil na Českou obchodní inspekci a zahájil řízení pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 3. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a SZ.
18.3. Zákazník stvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu, že jsou mu Všeobecné smluvní podmínky CK KIWI známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.

Tyto Všeobecné smluvní podmínky CK KIWI vstupují v platnost 10 12. 2018 a nahrazují podmínky platné před tímto datem.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU

Od 1.1. 2024 dochází ke změně sazebníku pojišťovny Union, u které především pojišťujeme naše zákazníky. Zásadní změnou je to, že pojištění seniorů nad 70 let je u pojišťovny Union vyšší než pojištění osob mladších. Ještě nižší ceny má pojištění dětí do 15 let. U zájezdů uskutečněných po 1.1. 2024 nebude tedy pojistné zahrnuto do ceny zájezdu, ale budete si ho moci u nás objednat za příplatek. U každého zájezdu tedy uvedeme cenu pojistného u pojišťovny Union a u Generali Česká pojišťovna a co zahrnuje. Z této nabídky si budete moci vybrat, anebo se pojistíte sami u některé z dalších pojišťoven. Ve většině případů budeme doporučovat pojištění u pojišťovny Union.