News
[19. 03. 2023] » Více...
[06. 12. 2022] KAM S KIWI V ROCE 2023 » Více...
[09. 11. 2022] KATALOG 2023 » Více...
Foto

Swiebodzin
zájezd: To nejhezčí z Polska (19.-23.8.2017)
autor: Ladislav Mašek

Right menu

SOUTĚŽE
  • Zašlete nám fotku ze své dovolené s Kiwi a získejte každý měsíc slevu až 3.000,- na další zájezd!
  • Zúčastněte se naší vědomostní soutěže a vyhrajte další slevy na zájezdy!
ZPRAVODAJ

Zadejte svou e-mailovou adresu pro zasílání našich nabídek přímo do Vaší schránky!

JAK SE PŘIHLÁSIT
 
SLEVY
 
PODMÍNKY
 
REKLAMAČNÍ ŘÁD
 
PRODEJCI
   

Reklamační řád

1. Předmět

Tento reklamační řád spolu s Všeobecnými smluvními podmínkami KIWI, cestovní kancelář, s.r.o. (dále už jen CK Kiwi) upravuje způsob uplatňování nároků zákazníka vyplývajících z odpovědnosti cestovní kanceláře za vady poskytnuté služby (reklamace) a jejich vyřizování v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. Reklamace

CK Kiwi odpovídá zákazníkovi (ve smyslu § 852i odst. 1 občan. zák.) za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy (dále už jen CS). Zákazník je povinnen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace, např. podat informace, předložit doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky či umožnit přístup do pronajatých prostor, které mu byly poskytnuty k ubytování, aby se mohly objektivně posoudit skutečnosti uváděné v reklamaci. CK Kiwi doporučuje tímto zákazníkovi, aby tuto součinnost poskytl.

3. Uplatňování reklamace

a) Zákazník musí uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení zájezdu, resp. od čerpání služeb cestovního ruchu. V případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne, kdy měl být zájezd ukončen dle CS, jinak zákazníkovi právo zaniká. Práva z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných cestovní kanceláří zákazník uplatňuje v provozovně CK Kiwi (Jungmannova 23, Praha 1), nebo u zprostředkovatele služeb cestovní kanceláře, kde reklamované služby zakoupil, případně v místě poskytované služby u zástupce CK. Za zákazníka se pro účely reklamace považuje každý účastník zájezdu uvedený na CS.

b) Reklamaci může zákazník uplatnit ústně či písemně. Uplatnění reklamace v místě samém umožní odstranění vady okamžitě, resp. umožní nalézt okamžitě vhodná řešení, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost a objektivnost posouzení. Zákazník při uplatnění reklamace uvede své jméno a příjmení, trvalé bydliště, datum, důvod a předmět reklamace, specifikaci požadavků. Dle možnosti CK Kiwi doporučuje předmět reklamace průkazně skutkově doložit, současně je zákazník povinen předložit doklad o poskytnuté službě.

c) K uplatněné reklamaci musí být vždy vystaveno potvrzení o reklamaci, ve kterém musí být jasně uvedeno, kdy zákazník reklamaci uplatnil, identifikační údaje zákazníka, předmět reklamace a požadovaný způsob vyřízení reklamace. V případě, že zákazník předá písemnosti zástupci CK Kiwi již v místě poskytované služby, musí být tato skutečnost v protokolu uvedena. Reklamační protokol podepisuje osoba, která se zákazníkem reklamaci sepisuje. Zároveň se doporučuje zákazníkovi, aby svým podpisem na reklamačním protokolu potvrdil převzetí jeho kopie a souhlas s jeho obsahem.

4. Vyřizování reklamací

a) CK Kiwi nebo jí pověřený zástupce rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady.

b) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od data uplatnění reklamace, pokud se CK se zákazníkem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jakoby se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

c) Zákazníkovi bude vydáno potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. V případech, kdy je reklamace vyhodnocena jako nedůvodná, je zákazník písemně informován o důvodech zamítnutí reklamace (dle § 19 odst. 1 zák. o ochraně spotřebitele).

d) CK Kiwi se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit pouze tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu a škoda byla způsobena: zákazníkem; třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo byla nevyhnutelná; neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.

5. Záverečná ustanovení

a) Právní vztahy, vyplývající z uplatnění reklamace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

b) Reklamační řád vstupuje v platnost a účinnost dnem 10. září 2013.